REGULAMIN BABSZTYLOVE.PL         

 

Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego Babsztylove.pl jest firma LaCabra Marta Kubska z siedzibą we Wrocławiu (50-540) ul. Orzechowa 18, NIP 9121649425, prowadząca działalność pod adresem:

Adres do wysyłek reklamacji i zwrotów:

LaCabra ul. Kwiatowa 17/1 55-010 Groblice.

 

Nabywcą mogą być osoby fizyczne , które ukończyły 18 lat, stale lub czasowo zamieszkałe w Polsce, osoby prawne, lub inne podmioty zdolne do czynności prawnych z siedzibą w Polsce.

 

 

§ 1   Przedmioty transakcji.

 

Przedmiotami transakcji są produkty wymienione i przedstawione w sklepie internetowym Babsztylove.pl w chwili składania zamówienia.

Dane o towarach, zawarte w witrynie internetowej sklepu, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 oraz art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz są informacjami będącymi zaproszeniem do złożenia oferty handlowej zakupu przez Nabywcę .

Wszystkie ceny towarów są wyrażone w złotych polskich. Wszystkie ceny są cenami brutto. Nie obejmują kosztów realizacji zapłaty, pobieranych przez pocztę lub bank od Nabywcy, przy dokonywaniu zapłaty oraz kosztów transportu.

Produkty znajdujące się w katalogu na stronie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta, chyba że jest to zaznaczone odmiennie w opisie danego produktu.

Niektóre towary oferowane przez nas mogą być czasowo niedostępne lub posiadać już zamienniki z uwagi na stałą aktualizację witryny. W takim przypadku zostaną o tym Państwo powiadomieni w najszybszym możliwym terminie.

Ceny i warunki zakupu mogą ulegać zmianie, choćby na skutek akcji promocyjnych.

Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedającego określonej oferty zakupu, złożonej przez Nabywcę w zamówieniu w formie dostarczenia drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji a w przypadku konieczności oczekiwania na zamówiony towar po akceptacji przez Nabywcę przewidywanego terminu oczekiwania.

Brak potwierdzenia zamówienia w terminie 5 dni bądź odmowa potwierdzenia, powodują brak dojścia do skutku umowy kupna-sprzedaży.

 

§ 2   Zamówienia i realizacja zamówień.

 

Złożenie zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i wysłanie przez Nabywcę formularza zamówienia, zgodnie z zasadami instrukcji zamieszczonej w witrynie internetowej sklepu.

Zamówienie jest potwierdzane przez Sprzedającego w ciągu trzech dni roboczych, po sprawdzeniu prawidłowości jego złożenia, dostępności zamówionego towaru i aktualności warunków sprzedaży pocztą elektroniczną bądź w szczególnych przypadkach Sprzedający telefonicznie zawiadomi o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji z podaniem przyczyny.

W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia bądź jego odmowy z przyczyn Nabywcy (np: brak adresu mailowego, błędny numer telefonu), będzie ono anulowane w ciągu 5 dni roboczych.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania udostępnienia dokumentów potwierdzających tożsamość osób trzecich oraz ich prawo do działania w imieniu Nabywców.

Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury, bez konieczności uzyskania podpisu.

Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w magazynie sklepu lub w magazynach producentów.

Zgodny z zamówieniem towar standardowo dostarczany jest w ciągu 14 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia i zostaje wydany po dokonaniu zapłaty ceny towaru za pisemnym pokwitowaniem odbioru wyłącznie Nabywcy lub osobie pełnoletniej, czynnej w miejscu i czasie dostarczenia towaru, którą Nabywca upoważnił do odbioru.

Sklep zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku chwilowego braku towaru u producenta lub z innych przyczyn niezależnych od sklepu.

Z chwilą wydania towaru, na Nabywcę przechodzą prawa oraz ryzyka związane z towarem.

W wypadku braku możliwości wydania towaru właściwej osobie w uzgodnionym miejscu i czasie, umowę uważa się za niezawartą i jeśli nastąpiło to z winy Nabywcy, Nabywca zostaje obciążony kosztami transportu.

Osoba odbierająca towar jest zobowiązana do sprawdzenia, czy przesyłka nie została uszkodzona podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest sporządzenie odpowiedniego protokołu z udziałem osoby dostarczającej towar.

W przypadku, gdy po potwierdzeniu Sprzedający nie może zrealizować zamówienia, Nabywcy zostanie zaproponowany inny termin dostarczenia, bądź inny towar, zbliżony do zamówionego i w cenie od zamówionego nie wyższej. Nabywca może nie przyjąć zmian i od umowy odstąpić. Wyrażenie przez Nabywcę zgody na takie zmiany stanowi zawarcie nowej umowy kupna-sprzedaży w miejsce dotychczasowej.

Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedającego. Jeżeli strona internetowa Sklepu lub potwierdzenie zamówienia zawierają błędy, w szczególności w opisie towaru, cenie (rażąco odbiega od cen rynkowych), druku lub błędy techniczne w przekazie, Sprzedający jest uprawniony do złożenia na ogólnych zasadach oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia, co dotyczy istotnych błędów co do treści czynności prawnej, a także do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty wydania produktu Klientowi, co dotyczy pozostałych błędów, o ile zostały one wywołane przez Klienta (nawet w sposób niezawiniony), albo były mu wiadome, bądź mógł je z łatwością zauważyć, w szczególności poprzez porównanie z propozycjami innych sprzedawców internetowych. W przypadku uchylenia się przez Sprzedającego od skutków oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia, albo odstąpienia od umowy, strony dokonają zwrotu tego, co sobie świadczyły w jej wykonaniu.

Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 3   Forma płatności oraz dostawa towaru

 

Dostawy produktów zamawianych w sklepie realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie UE i krajów stowarzyszonych.

Dostawa produktów odbywa się za pośrednictwem spedytora. Odbiór towaru może również nastąpić w magazynie firmy przy  ul. Kwiatowej 17/1 w Groblicach gm. Siechnice - po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub mailowym.

Po uiszczeniu opłaty odbierający przesyłkę ma pełne prawo do zapoznania się z jej zawartością w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie transportu oraz zgodności dostawy z zamówieniem. Kurier na Państwa życzenie ma obowiązek uczestniczyć w komisyjnym otwarciu przesyłki. W przypadku uszkodzenia należy spisać wraz z kurierem protokół reklamacyjny stanowiący podstawę rozpatrzenia reklamacji.

Koszt dostawy zależy od formy dostawy, wagi produktu oraz miejsca docelowego, dokładny koszt zostaje określony przez handlowca przy potwierdzeniu zamówienia.

Sklep nie odpowiada za czas dostawy produktu po złożeniu dyspozycji nadania paczki z produktem spedytorowi/kurierowi. Czas ten nie jest wliczany do terminu realizacji zamówienia.

Zapłata za towar może nastąpić przelewem przedpłatowym na konto firmy lub za pośrednictwem tzw. szybkich płatności dostępnych na stronie sklepu. Z chwilą zapłaty ceny, towar zostaje wysłany do Kupującego wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.

W związku z ograniczoną powierzchnią magazynową w przypadku nieodebrania towaru stanowiącego własność klienta, lub zarezerwowanego i opłaconego przez klienta, powyżej ustalonego wstępnie terminu realizacji zamówienia, naliczane będzie opłata postojowa. Opłata postojowa wynosi 5 zł netto za każdy dzień przechowywania.

 

§ 4   Dowód zakupu

 

Do każdego zakupionego w naszym sklepie produktu jest standardowo dołączany paragon fiskalny lub na życzenie Nabywcy faktura VAT.

Aby otrzymać fakturę VAT, należy w momencie składania zamówienia podać dane niezbędne do wystawiania faktury VAT. Wystawienie paragonu fiskalnego bez nr NIP zamyka możliwość zmiany paragonu na fakturę VAT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o konieczności wystawienia faktury VAT oraz podania numeru NIP prowadzonej działalności przed zarejestrowaniem sprzedaży.

Dowód zakupu lub jego kserokopię należy przechowywać w razie konieczności skorzystania z  uprawnień reklamacyjnych.

 

§ 5   Gwarancja i reklamacje

 

Każdy produkt oferowany w sklepie Babsztylove.pl objęty jest odpowiedzialnością sprzedawcy za wadę towaru trwającą 2 lata od daty zakupu towaru.

Warunkiem przyjęcia reklamacji z tytułu rękojmi jest wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: butik@babsztylove.pl

Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać następujące dane pod rygorem nie przyjęcia zgłoszenia: imię i nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy, produkt którego dotyczy, data zakupu, data zauważenia wady, nr dowodu zakupu, rodzaj wady oraz dokumentacja fotograficzna wady.

Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzeć reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie na podstawie protokołu szkody sporządzonego z dostawcą po sprawdzeniu zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest przesłanie na adres: butik@babsztylove.pl protokołu reklamacyjnego spisanego razem z kurierem dostarczającym przesyłkę. Kurier, na Państwa życzenie, ma obowiązek uczestniczyć w komisyjnym otwarciu przesyłki. Brak wymienionego powyżej protokołu skutkować będzie nieuwzględnieniem reklamacji.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Aby skutecznie odstąpić od umowy należy wysłać do LaCabra na adres ul. Kwiatowa 17/1, 55-010 Groblice pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Towar powinien zostać odesłany w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy w stanie niezmienionym. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Klient.

Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zwróconego produktu przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

Całkowitą odpowiedzialność za bezpieczne dostarczenie zwracanego towaru do magazynu LaCabra w stanie nienaruszonym ponosi Klient. Ze względu na charakter sprzedawanego towaru przesyłki zwrotne mogą być realizowane wyłącznie ubezpieczoną przesyłką kurierską, umożliwiającą oględziny towaru w obecności kuriera. Inne przesyłki nie będą przyjmowane. LaCabra może odmówić realizacji zwrotu w przypadku, gdy towar zostanie uszkodzony podczas transportu, bądź też pomniejszyć zwracaną wartość towaru o koszty przywrócenia do stanu pierwotnego o ile będzie to możliwe.          W takim przypadku w obecności pracownika firmy dostarczającej zostanie spisany protokół szkody, a Klient ma prawo dochodzić zwrotu utraconej lub zniszczonej wartości od firmy kurierskiej, która przewoziła towar.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Do świadczeń takich zalicza się m.in. zamówienia na produkty, które zostały w szczególny sposób zmienione zgodnie z życzeniem klienta, oraz produkty, którym na życzenie klienta w produkcji nadano cechy nietypowe (np: niestandardowy kolor).

 

§ 6   Ochrona prywatności i inne prawa

 

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę LaCabra Marta Kubska danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

Prezentacja zawartości sklepu internetowego Babsztylovepl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 

§ 7   Uwagi końcowe

 

Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Zawartość sklepu Babsztylove.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronie sklepu Babsztylove.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep Babsztylove.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawa reklamacji zakupionego towaru.

Klient dokonujący rezygnacji z zamówienia po otrzymaniu informacji o wysłaniu towaru, zobowiązany jest do pokrycia kosztu zwrotu produktu tj. opłaty za transport produktu do sklepu Babsztylove.pl

Śledź nas na Facebooku